Get Adobe Flash player
ประชุมรีทรีตและเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ร่วมงานแถลงข่าว
การประชุมกรรมการ กปท. ครั้งที่ 2/2014
Thank you Party
การประชุมกรรมการครั้งที่ 1/2014
เลือกตั้งกรรมการอำนวยการ 2014
ก้าวใหม่กับพระคริสต์
พิธีเปิด
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน
ศักยภาพสตรีเพื่อการรับใช้
สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก
คริสตมาสตาก
เข้าเยี่ยมเนื่องในเทศกาลคริสตมาส
การสรรหาบุคคลเพื่อเสนอให้ถูกเลือกเป็นกรรมการอำนวยการ สคท.
แถลงข่าว โครงการเฉลิมพระเกียรติ
รายงานการประชุมคณะกรรมการอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน
ถวายอาเศียรวาทสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ร่วมแสดงความไว้อาลัย
ตัวแทนคริสตจักรร่มเกล้าเยี่ยมประธาน สคท.
ศักยภาพสตรีเพื่อการรับใช้
สรุปการช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วมในจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมคณะกรรมการอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน ครั้งที่ 3
การประชุมศาสนิกสัมพันธ์
วันศาสนูปถัมภ์
เดินเฉลิมพระเกียรติ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ประชาสัมพันธ์ที่ค่ายสตรี
การประชุมกรรมการ กปท.ครั้งที่ 3/2013
เกล็น ลิม
รายงานสรุปโครงการอบรมค่ายเยาวชนสมานฉันท์
กล่าวแสดงความยินดี
ประชุมกรรมการสตรี สคท.ภาค 1
ประชุมคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2556
พิธีเปิดคริสตจักร TCGC
ร่วมสามัคคีธรรม
ตัวแทนสหกิจโลกมาเยี่ยม
การประชุม กปท.
วัฒนธรรมนำไทย
การประชุมสังสรรค์ปัสกา
การประชุมผู้นำสตรี สคท.
การเสวนาระหว่างศาสนา
ไว้อาลัย อาจารย์ปาลิดา หาหอม
การประชุมตัวแทนสตรีภาค
รับมือ..ภัยพิบัติ
พิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาฯ
กรมการศาสนาจัดแถลงข่าว
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ร่วมลงนามถวายพระพร
ประชุมศาสนิกสัมพันธ์
เสียงสะท้อนจากผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตร Crisis Management and Survival Camp