Get Adobe Flash player
Thank you Party
การประชุมกรรมการครั้งที่ 1/2014
เลือกตั้งกรรมการอำนวยการ 2014
ก้าวใหม่กับพระคริสต์
พิธีเปิด
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน
ศักยภาพสตรีเพื่อการรับใช้
สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก
คริสตมาสตาก
เข้าเยี่ยมเนื่องในเทศกาลคริสตมาส
การสรรหาบุคคลเพื่อเสนอให้ถูกเลือกเป็นกรรมการอำนวยการ สคท.
แถลงข่าว โครงการเฉลิมพระเกียรติ
รายงานการประชุมคณะกรรมการอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน
ถวายอาเศียรวาทสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ร่วมแสดงความไว้อาลัย
ตัวแทนคริสตจักรร่มเกล้าเยี่ยมประธาน สคท.
ศักยภาพสตรีเพื่อการรับใช้
สรุปการช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วมในจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมคณะกรรมการอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน ครั้งที่ 3
การประชุมศาสนิกสัมพันธ์
วันศาสนูปถัมภ์
เดินเฉลิมพระเกียรติ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ประชาสัมพันธ์ที่ค่ายสตรี
การประชุมกรรมการ กปท.ครั้งที่ 3/2013
เกล็น ลิม
รายงานสรุปโครงการอบรมค่ายเยาวชนสมานฉันท์
กล่าวแสดงความยินดี
ประชุมกรรมการสตรี สคท.ภาค 1
ประชุมคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2556
พิธีเปิดคริสตจักร TCGC
ร่วมสามัคคีธรรม
ตัวแทนสหกิจโลกมาเยี่ยม
การประชุม กปท.
วัฒนธรรมนำไทย
การประชุมสังสรรค์ปัสกา
การประชุมผู้นำสตรี สคท.
การเสวนาระหว่างศาสนา
ไว้อาลัย อาจารย์ปาลิดา หาหอม
การประชุมตัวแทนสตรีภาค
รับมือ..ภัยพิบัติ
พิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาฯ
กรมการศาสนาจัดแถลงข่าว
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ร่วมลงนามถวายพระพร
ประชุมศาสนิกสัมพันธ์
เสียงสะท้อนจากผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตร Crisis Management and Survival Camp
The Salvation Army มาพบกรรมการ สคท.
การประชุมหัวหน้าองค์การที่มีมิชชันนารีอยู่ภายใต้ สังกัด สคท.
การประชุมมิชชันนารีเกาหลี สังกัด สคท.