Get Adobe Flash player
รีทรีตผู้รับใช้และคู่สมรสใน สคท. ภาคใต้
ค่านิยมไทย สร้างสังคมไทยเป็นสุข
ศจ.ดร.วัลลภา เดินทางไปมาเลเซีย
แม่ดีเด่น
ค่ายคนไทยในเกาหลี
วันศาสนูปถัมภ์
การประชุมกรรมการ กปท. ครั้งที่ 3/2014
งานรวมพลังทางศาสนา
สร้างความปรองดองสมานฉันท์
การประชุมคณะกรรมการเอกภาพคริสตชน
ประชุมศาสนิกสัมพันธ์ ครั้งที่ 4
ประชุมรีทรีตและเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ร่วมงานแถลงข่าว
การประชุมกรรมการ กปท. ครั้งที่ 2/2014
Thank you Party
การประชุมกรรมการครั้งที่ 1/2014
เลือกตั้งกรรมการอำนวยการ 2014
ก้าวใหม่กับพระคริสต์
พิธีเปิด
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน
ศักยภาพสตรีเพื่อการรับใช้
สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก
คริสตมาสตาก
เข้าเยี่ยมเนื่องในเทศกาลคริสตมาส
การสรรหาบุคคลเพื่อเสนอให้ถูกเลือกเป็นกรรมการอำนวยการ สคท.
แถลงข่าว โครงการเฉลิมพระเกียรติ
รายงานการประชุมคณะกรรมการอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน
ถวายอาเศียรวาทสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ร่วมแสดงความไว้อาลัย
ตัวแทนคริสตจักรร่มเกล้าเยี่ยมประธาน สคท.
ศักยภาพสตรีเพื่อการรับใช้
สรุปการช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วมในจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมคณะกรรมการอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน ครั้งที่ 3
การประชุมศาสนิกสัมพันธ์
วันศาสนูปถัมภ์
เดินเฉลิมพระเกียรติ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ประชาสัมพันธ์ที่ค่ายสตรี
การประชุมกรรมการ กปท.ครั้งที่ 3/2013
เกล็น ลิม
รายงานสรุปโครงการอบรมค่ายเยาวชนสมานฉันท์
กล่าวแสดงความยินดี
ประชุมกรรมการสตรี สคท.ภาค 1
ประชุมคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2556
พิธีเปิดคริสตจักร TCGC
ร่วมสามัคคีธรรม
ตัวแทนสหกิจโลกมาเยี่ยม
การประชุม กปท.
วัฒนธรรมนำไทย
การประชุมสังสรรค์ปัสกา