Get Adobe Flash player

คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานติดตามงาน สคท.
ศจ.ดร. วีรชัย โกแวร์
ประธานกรรมการ
alt
ศจ.ดร. มาโนช แจ้งมุข
รองประธาน
 
 
 ศจ.คำสิงห์ รวมวงศ์
เลขานุการกรรมการ/นายทะเบียนสมาชิก สคท
ศจ. สมนึก มนตรีเลิศรัศมี
เหรัญญิก
 
alt
alt
alt
alt
ศจ.ดร. วัลลภา วิศวสุขมงคล
ดูแลพันธกิจสังคมและประสานงานราชการ
ศจ.สุรชัย วุฒิอุดมเลิศ
ดูแลพันธกิจภาคกรุงเทพปริมณฑล
ศจ.อาดุลย์ สุรินทร์
ดูแลพันธกิจภาคกลางตอนบน
Mr.Malcolm Gray
ดูแลพันธกิจภาคกลางตอนล่าง
alt
alt
alt
ศจ.ภูริวัฒน์ ยศวัฒน
ดูแลพันธกิจภาคเหนือตอนบน
ศจ.คัมภีร์ รองหานาม
ดูและพันธกิจภาคเหนือตอนล่าง
ศจ.อภิชาติ กาลวันตวานิช
ดูแลพันธกิจภาคตะวันออก
ศจ.ดร.จันทร์สมร  ชัยศักดิ์
ดูแลพันธกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 

alt
 
 
ศจ. แสวง กุสาวดี
ดูแลพันธกิจภาคใต้ตอนบน

ศจ.ทองดี ใจไหว
ดูแลพันธกิจภาคใต้ตอนล่าง