Get Adobe Flash player

เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร สคท.

พนักงาน/เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร สคท.
 
   
  ศจ.สัมพันธ์  ตั้งชวลิต
(เลขาธิการ สคท.)
 

Gregg

Pranee

Gregg Nicholson
(ผู้ประสานงานพันธกิจ สคท.)
ปราณี วิศวเทวัน
(ผู้จัดการ)
ศจ.อนันต์  ดะนัย
(ผู้ประสานงานราชการสัมพันธ์)

Anong

Klitikorn

Sunida

อนงค์ ศิริสูตร์
(ทะเบียนสมาชิก สคท.)
กฤษติกร ทันระกา
(ราชการสัมพันธ์)
สุนิดา สอวิเศษ
(ราชการสัมพันธ์)

Somboon

Jantana

Savek

สมบุญ ชมมี
(บัญชี-การเงิน)
จันทนา จุลรังสี
(ผู้ช่วยการเงิน)
เสวก พยุหะผาพันธุ์
(ธุรการทั่วไป)

Pravit

 

 
ประวิทย์ จุลรังสี
(อาสาสมัครหนังสือพระคริสตธรรมประทีป)
 
ดลนภา บุบผาสวรรค์
(ผู้ช่วยแผนกทะเบียนสมาชิก สคท.)
 
นายโชติ  ม่อนจองตระกูล
(อาสาสมัครผู้ช่วยมูลนิธิสหกิจคริสเตียน)