Get Adobe Flash player

งานเลี้ยง 60 ปี ดร. มาโนช

ประธานสภาคริสตจักรฯ และ ประธานบอร์ดพระคริสตธรรมกรุงเทพ กล่าวแสดงความยินดี ในงานเลี้ยง 60 ปีแห่งพระคุณ 40 ปีแห่งการรับใช้ของ ดร.มาโนช แจ้งมุข