Get Adobe Flash player

คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการอำนวยการ 

ศจ.ดร. มาโนช  แจ้งมุข

ประธานกรรมการ

 

ศจ. สมนึก   มนตรีเลิศรัศมี

กรรมการ/เหรัญญิก

ศจ.ดร. อานุภาพ   วิชิตนันทน์

เลขานุการกรรมการ

ศจ. คำสิงห์   รวมวงค์

กรรมการ/นายทะเบียน

               ศจ. สุรชัย   วุฒิอุดมเลิศ

               กรรมการ/ที่ปรึกษาเขต    

                  ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล

 

 ดร. ชูชาติ   ไชยสมบัติ

       กรรมการ/ที่ปรึกษา         เขตภาคเหนือ

 ศจ. คัมภีร์   รองหานาม

  กรรมการ/ที่ปรึกษา       เขตภาคเหนือ

 ศจ. ภูริวัฒน์   ยศวัฒน

   กรรมการ/ที่ปรึกษา       เขตภาคเหนือ

ศจ. ทองทิพย์  แก้วใส

กรรมการ/ ที่ปรึกษา      เขตภาคเหนือ

 ศจ. สวัสดิ์   พันชนะ

      กรรมการ/ที่ปรึกษา          เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

   

ศจ. สิทธิชัย   ว่องวีระยุทธ์

      กรรมการ/ที่ปรึกษา        เขตภาคกลาง

ศจ. อภิชาติ  กาลวันตวานิช

      กรรมการ/ที่ปรึกษา       เขตภาคตะวันออก

ศจ. ทองดี   ใจไหว

    กรรมการ/ที่ปรึกษา     เขตภาคใต้

ศจ.ดร. อัลริช   โคห์เล่อร์

   กรรมการ/ที่ปรึกษา    มิชชั่นนารีทั่วไป

ศจ.ดร. ซี  ควาน  โอห์

    กรรมการ/ที่ปรึกษา    มิชชั่นนารีเกาหลี